O nás

Obdobie raného veku je obdobím, kedy je človek najviac závislým na bezpečných, pevných a stálych sociálnych vzťahoch s okolím- s rodičmi, súrodencami, rovesníkmi, inými dospelými. Korektné rané vzdelávanie má rozvíjať nielen inteligenciu dieťaťa, jeho nezávislosť, ale dieťaťu  má byť umožnené získať pravdivý obraz o svete,  spoločnosti v ktorej existuje. Ten, ktorý dieťa vzdeláva i vychováva, má za úlohu poukazovať na rozlišovanie dobra od zla, rozvíjať jeho pozitívne charakterové vlastnosti a  individuálne schopnosti…..

Starostlivosť rodičov je základom bezpečnej väzby. Starostlivý výber materskej školy, je zodpovedná a náročná  úloha pre rodičov, ktorí si želajú harmonický rozvoj svojho dieťaťa v bezpečnom a láskavom prostredí.


Vážení rodičia,

práve ste urobili ten správny krok k tomu, aby ste svojmu dieťaťu takéto prostredie zabezpečili.

Srdečne Vás vítam na našej stránke, kde sa o nás dozviete základné informácie a všetko čo o našej materskej škole potrebujete vedieť. Nájdete nás na ulici Nábrežnej  2. Elokované triedy na ulici Štúrovej 47 a Kolibskej ceste 230.

Materská škola Nábrežná 2 je 10-triedna materská škola s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom je Mesto Nová Baňa. V materskej škole pracuje 21  kvalifikovaných učiteliek. V školskom roku 2015/16 je v materskej škole prihlásených 211 detí, z toho 130 detí na ulici Nábrežnej 2, 39 detí v ET na  ul. Štúrovej a 43 detí v ET na Kolibskej ceste 230. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie s celodennou a poldennou starostlivosťou deťom, vo veku spravidla od 3 do 6 rokov, takisto poskytujeme preventívnu ortoptickú a pleoptickú odbornú starostlivosť, ktorej garantom je odborná sestra Oľga Nehnevajová. Spolupracujeme so základnými školami v meste so ZUŠ, CVČ, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie- elokované pracovisko ul. Bernolákova a CPPPaP v Žarnovici.


Našim hlavným cieľom je:

  • podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa s dôrazom na zdravý životný štýl
  • dosiahnuť optimálnu pripravenosť detí -v oblasti rozumovej, citovej, sociálnej, pohybovej, fyzickej – na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Východiskom edukácie je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do kolektívu, hlavným prostriedkom na dosiahnutie daného cieľa je HRA. V našej materskej škole vaše dieťa nájde všetko, čo v tomto období potrebuje, aby z neho vyrástla samostatná osobnosť, s vlastným názorom na svet a život.
Základným dokumentom školy je Školský vzdelávací program ( ŠkVP ), ktorý je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a so Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy s názvom DIEŤA a SVET.

Škola pracuje podľa ŠkVP

  • „V Nábrežníčku od A po Z spoznávame svet“ – MŠ Nábrežná
  • „Hrajme sa s ďatelinkou“ – ET Štúrova
  • „Štálanka “ – ET Kolibská cesta

Podrobné informácie o činnosti školy v školskom roku 2014/15 sa dozviete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach.

Tešíme sa na stretnutia s Vami a ďakujeme za prejavenú dôveru.

Katarína  Štrbová, riaditeľka  MŠ