O nás

Obdobie predškolského veku je najdôležitejším obdobím v živote človeka, tvoria sa v ňom základy osobnosti, vzťahy k sebe samému a vonkajšiemu svetu. Každé dieťa je jedinečnou aneopakovateľnou osobnosťou, vcentre našej pozornosti je zabezpečiť emocionálnu istotu , formovanie pozitívneho sebaobrazu každého dieťaťa, rozvíjanie kompetencií, dôležitých na podporovanie a udržiavanie iniciatívy a dôvery v seba samého. Materská škola Nábrežná 2 ponúka komplexnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom spravidla od troch do šiestich rokov.


Naša škola prešla rôznymi zmenami od svojho vzniku , až sa vyprofilovala na šesťtriednu školu s dvoma elokovanými pracoviskami na ulici Štúrovej a Kolibskej ceste, s kapacitou 206 detí. Spájajú nás spoločné ciele, rozdeľujú vlastné špecifiká a sociokultúrne prostredie z ktorého deti prichádzajú. Ponúkame rodičom a deťom priateľskú a dôvernú atmosféru, kvalitné predprimárne vzdelávanie so zameraním na zdravý životný štýl, prosociálnu výchovu, poznanie rodného mesta , kultúry našich predkov.


Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu „ V Nábrežníčku od A po Z spoznávame svet“, so zameraním na prosociálnu výchovu: „Vyrastú z nás slušní ľudia“ , enviromentálnu výchovu: “ Poznávame a chránime prírodu“, pohybovú výchovu: „Športujeme pre zdravie“, regionálnu výchovu: „ Poznávame kultúru a tradície“. V našej materskej škole používame pri výučbe detí aj moderné vyučovacie metódy pomocou najnovších elektronických učebných pomôcok a výučbových softvérov. Digitálne technológie používame v rámci hier, edukačných činností a aktivít. Deti s nimi pracujú radi, motivujú ich k hravému objavovaniu a skúmaniu. Dominujú však metódy, ktoré majú v sebe zakomponovaný maximálny podiel aktivizácie detí s dominanciou hry, ako najvhodnejšou metódou pre deti predškolského veku.
Úzka spolupráca s rodinou, „ otvorenie“ materskej školy rodičom a okoliu, posúvanie komunikácie rodič – škola, na kvalitatívne vyššiu úroveň, individuálne výchovné poradenstvo je našim každodenným cieľom.


Okrem základnej výchovno-vzdelávacej činnosti a bohatých aktivít, ktoré organizujeme v súlade so Školským vzdelávacím programom a zameraním školy, ponúkame zákonným zástupcom a ich deťom vo svojich priestoroch aj odbornú starostlivosť formou logopedickej depistáže, starostlivosti v oblasti porúch zraku ( ortopticko – pleoptické cvičenia). Zabezpečujeme podľa záujmu rozvíjanie základov komunikácie vanglickom jazyku, pre deti 5-6 ročné organizujeme lyžiarsky kurz, v ktorom okrem základných lyžiarskych zručností, si deti rozvíjajú aj vôľové vlastnosti a kladný vzťah k športu a lyžovaniu. Spolupracujeme so ZŠ Jána Zemana, ZŠ sv. Alžbety, Centrom voľného času, Základnou umeleckou školou, so Spojenou školou na ulici Školskej, Gymnáziom Františka Švantnera, Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasti SŠ v Novej Bani. Úzko spolupracujeme aj s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencii v Žarnovici.


Sme otvorená škola , ktorá zabezpečuje , aby prvý krok našich detí na ceste k poznaniu bol sprevádzaný pedagogickým tímom, ktorí rešpektuje osobnosť dieťaťa, jeho individuálne potreby a záujmy.

Katarína  Štrbová, riaditeľka  MŠ