Zvedavkovia

TRIEDA:  staršia veková skupina

UČITEĽKY:  Mgr. Zuzana Muchová, Jozefína Ďurinová


Denné usporiadanie činností

630 – 845 Hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia
845 – 900 Hygiena, desiata
900 – 1000 Edukačné a pohybové aktivity
1000 – 1130 Pobyt vonku
1130 – 1200 Hygiena, obed
1200 – 1430 Činnosti zabezpečujúce životosprávu, odpočinok na lôžku, hygiena, príprava na olovrant
1430 – 1445 Olovrant
1445 – 1600 Hry a hrové činnosti, pobyt vonku
1600 Ukončenie prevádzky MŠ

POČET DETÍ V TRIEDE: 21